NSDI

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების  დაცვის სამინისტრო
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
ქალაქ თბილისის მერია
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო
საქართველოს სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში
დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი